Общи условия

Настоящите Общи условия (ОУ) са предназначени за регулиране на отношенията между Епик Турс ЕООД , ЕИК 205378550 със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1618 р-н Красно село бул./ул. ул. Братя Бъкстон № 24, ап. 7 телефон 0894 922 014 , представлявано от управителя Пламена Христова Петрова и потребителите на продукти и услуги, предоставяни от Епик Турс ЕООД  посредством уебсайта kayak-zone.bg.
Моля, прочетете настоящите Общи условия внимателно и цялостно, тъй като резервирайки Услуга или Продукт, предлагана на уебсайта, kayak-zone.bg Вие потвърждавате, че:
а) сте прочели и разбрали настоящите Общи условия и
б) давате своето изрично съгласие и приемате да се обвържете с настоящите Общи условия.
ОПРЕДEЛЕНИЯ
1. Интернет страницата „kayak-zone.bg“ („Уебсайт“) е собственост на Епик Турс ЕООД  – и е предназначена да обслужва дейността на Епик Турс ЕООД  и предлага на потребителите спомагателни услуги в областта на спорта .
2. Клиенти на Епик Турс ЕООД – физически лица, желаещи да закупят услуги или продукти чрез Уебсайта или по друг начин, съобразно условията, описани по-долу.
– Клиенти могат да бъдат само пълнолетни физически лица. Лица, които не отговарят на изискванията за клиенти, нямат право да закупят услуги или продукти от уебсайта.
– За Епик Турс ЕООД  и по смисъла на тези ОУ „Клиент“ е лицето, което е посочено като страна по закупуването, съответно – по договора за продукт/услуга. Права и задължения на Клиенти по тези ОУ имат и третите лица, които се ползват от съответната услуга/продукт, макар и да не са страна по договора. Изключение правят само правата и задълженията, пряко свързани с факта кой е страна по договора – подписване на анекси, получаване на уведомления и т.н.
3. Продукти и/или услуги – различни видове спомагателни дейности в областта на туристически услуги, описани в уебсайта и включващи, развлекателни прояви, тиймбилдинг програми, спортни състезания, курсове по каяк и други събития.
4. Профил – личният профил на Клиента в уебсайта, който позволява на Клиента да направи запитване и резервация на продукт/услуга, управление на резервацията и оценка на услугата и изпълнителите й.

III. ОФЕРТИ:
1. Епик Турс ЕООД  пряко или чрез свои агенти предоставя предварителна информация на Клиентите за предлаганите от продукти/услуги. Тази информация се разпространява под формата на оферти и информационни материали на Уебсайта и/или чрез брошури, каталози и други информационни материали.
2. Епик Турс ЕООД  е обвързан от офертата си по предходния член до изчерпване на предвидените места/продукти за записване или до настъпването на други условия, изрично предвидени в офертата. Епик Турс ЕООД  може да променя условията в офертата по изключение, когато интересите на Клиентите налагат това. Промените ще бъдат отразявани на Уеб сайта и ще бъдат видими за всички Клиенти.
3. Епик Турс ЕООД  ще предостави на Клиента резервираните Услуги/Продукти според описанието и спецификациите, обявени в съответната Оферта. Дейности, екипировка и оборудване, услуги и игри или всеки друг компонент, който не е изрично посочен в описанието или програмата на Услугите, следва да се счита като невключени в обхвата на Услугите.
4. Епик Турс ЕООД  неговите служители и/или представители не носят отговорност за предоставяне на информация, насоки или съвети по отношение на пътни документи, ваксини, облекло, багаж, специална екипировка и оборудване, местни обичаи, атмосферни условия, специфични рискове за безопасността, физически предизвикателства или местни закони и наредби. До степента, предвидена в приложимото законодателство, Епик Турс ЕООД  не гарантира такава информация по отношение на нейната пълнота и/или точност и не носи отговорност за грешки или пропуски в нея.
5. Някои Услуги на Епик Турс ЕООД  е възможно да не са подходящи за всеки. Клиентът е изцяло отговорен да прецени дали отговаря на изискванията и дали е физически подготвен, за да участва във всички дейности по резервираната Услуга. Преди заминаване всеки Клиент следва да се консултира с медицинско лице относно общото му здравословно състояние и физическа подготовка за пътуване. Епик Турс ЕООД  и неговите служители и/или представители не са компетентни и не предоставят медицински консултации.

РЕЗЕРВАЦИЯ НА УСЛУГА/ПРОДУКТ
1. Клиентът използва интерфейса на Уебсайта, за да направи резервация на предлаганите от Епик Турс ЕООД  продукти/услуги.
2. За да направи резервация, Клиентът е необходимо да изяви това, съобразно реда и условията, описани в настоящите Общи условия и съответната оферта, която е избрал да поръча:
– След избиране на една или повече услуги/продукти, предлагани на Уебсайта, при натискане на бутона „Резервирай“, Клиентът добавя същите в списъка си с услуги за покупка ( „количка” “Раница” “Куфар”).
– Добавените в списъка по предходната алинея услуги могат да бъдат потвърдени като Клиентът предоставя данни за ползвателите на резервацията и избере способ и момент на плащане на цената, след което потвърждава резервацията чрез интерфейса на електронния магазин.
– При извършването на резервацията Клиента извършва електронно изявление, че е съгласен с общите условия на, Епик Турс ЕООД  както и с индивидуалните условия за конкретната сделка, които сам е прочел и одобрил.
3. Потвърждение на Резервацията:
– Резервацията се счита за направена с получаване от Клиента на номер на резервация от Епик Турс ЕООД  чрез e-mail на посочения от Клиента e-mail адрес, както и като статус на резервацията в неговия профил.
– При липса на места или възможност за осъществяване на избраната от Клиента услуга, Епик Турс ЕООД  си запазва правото да откаже резервацията, за което ще уведоми Клиента по подходящ начин. В такъв случай Епик Турс ЕООД  има право да предостави информация на Клиента относно възможностите за замяната на желаните услуги.
– Резервацията се счита за окончателно потвърдена и договорът за продукт/услуга – сключен с всички последици на настоящите ОУ, когато е потвърдена отЕпик Турс ЕООД с номер на резервация и е получено плащане на депозит от Клиента, съгласно размера му, определен в съответната оферта. В такива случаи, клиентът ще бъде подходящо уведомен, че резервацията е одобрена.
– Ако от момента на извършване на резервацията до момента на постъпване на депозита по сметките на Епик Турс ЕООД  настъпят изменения в цените на резервираните услуги, Епик Турс ЕООД  има правото да поиска от Клиента да му заплати разликата.
4. Клиентът декларира съгласието си Договорът за продукт/услуга, както и договорите за индивидуални услуги, заедно с всички други съпътстващи изявления да бъдат разменени и сключени по електронен път. В това число влизат:
– E-mail кореспонденция между Епик Турс ЕООД  и Клиента на адреси:
• За Епик Турс ЕООД –kayakzone1@gmail.com epictoursbg@gmail.com
• За Клиента – това, което Клиентът е посочил в своя профил или като свои данни при