Общи условия

Настоящите Общи условия (ОУ) са предназначени за регулиране на отношенията между „Монтис Спорт ЕООД“ , ЕИК 205378550 със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1618 р-н Красно село бул./ул. ул. Братя Бъкстон № 24, ап. 7 телефон 0894 922 014 , представлявано от управителя Пламена Христова Петрова и потребителите на продукти и услуги, предоставяни от Монтис Сорт ЕООД посредством уебсайта kayak-zone.bg.
Моля, прочетете настоящите Общи условия внимателно и цялостно, тъй като резервирайки Услуга или Продукт, предлагана на уебсайта, kayak-zone.bg Вие потвърждавате, че:
а) сте прочели и разбрали настоящите Общи условия и
б) давате своето изрично съгласие и приемате да се обвържете с настоящите Общи условия.
ОПРЕДEЛЕНИЯ
1. Интернет страницата „kayak-zone.bg“ („Уебсайт“) е собственост на Монтис Спорт ЕООД – и е предназначена да обслужва дейността на Монтис Спорт ЕООД и предлага на потребителите спомагателни услуги в областта на спорта .
2. Клиенти на Монтис Спорт ЕООД– физически лица, желаещи да закупят услуги или продукти чрез Уебсайта или по друг начин, съобразно условията, описани по-долу.
– Клиенти могат да бъдат само пълнолетни физически лица. Лица, които не отговарят на изискванията за клиенти, нямат право да закупят услуги или продукти от уебсайта.
– За Монтис Спорт ЕООД и по смисъла на тези ОУ „Клиент“ е лицето, което е посочено като страна по закупуването, съответно – по договора за продукт/услуга. Права и задължения на Клиенти по тези ОУ имат и третите лица, които се ползват от съответната услуга/продукт, макар и да не са страна по договора. Изключение правят само правата и задълженията, пряко свързани с факта кой е страна по договора – подписване на анекси, получаване на уведомления и т.н.
3. Продукти и/или услуги – различни видове спомагателни дейности в областта на туристически услуги, описани в уебсайта и включващи, развлекателни прояви, тиймбилдинг програми, спортни състезания, курсове по каяк и други събития.
4. Профил – личният профил на Клиента в уебсайта, който позволява на Клиента да направи запитване и резервация на продукт/услуга, управление на резервацията и оценка на услугата и изпълнителите й.

III. ОФЕРТИ:
1. Монтис Спорт ЕООД пряко или чрез свои агенти предоставя предварителна информация на Клиентите за предлаганите от продукти/услуги. Тази информация се разпространява под формата на оферти и информационни материали на Уебсайта и/или чрез брошури, каталози и други информационни материали.
2. Монтис Спорт ЕООД е обвързан от офертата си по предходния член до изчерпване на предвидените места/продукти за записване или до настъпването на други условия, изрично предвидени в офертата. Монтис Спорт ЕООД може да променя условията в офертата по изключение, когато интересите на Клиентите налагат това. Промените ще бъдат отразявани на Уеб сайта и ще бъдат видими за всички Клиенти.
3. Монтис Спорт ЕООД ще предостави на Клиента резервираните Услуги/Продукти според описанието и спецификациите, обявени в съответната Оферта. Дейности, екипировка и оборудване, услуги и игри или всеки друг компонент, който не е изрично посочен в описанието или програмата на Услугите, следва да се счита като невключени в обхвата на Услугите.
4., Монтис Спорт ЕООД неговите служители и/или представители не носят отговорност за предоставяне на информация, насоки или съвети по отношение на пътни документи, ваксини, облекло, багаж, специална екипировка и оборудване, местни обичаи, атмосферни условия, специфични рискове за безопасността, физически предизвикателства или местни закони и наредби. До степента, предвидена в приложимото законодателство, Монтис Спорт ЕООД не гарантира такава информация по отношение на нейната пълнота и/или точност и не носи отговорност за грешки или пропуски в нея.
5. Някои Услуги на Монтис Спорт ЕООД е възможно да не са подходящи за всеки. Клиентът е изцяло отговорен да прецени дали отговаря на изискванията и дали е физически подготвен, за да участва във всички дейности по резервираната Услуга. Преди заминаване всеки Клиент следва да се консултира с медицинско лице относно общото му здравословно състояние и физическа подготовка за пътуване. Монтис Спорт ЕООД и неговите служители и/или представители не са компетентни и не предоставят медицински консултации.

РЕЗЕРВАЦИЯ НА УСЛУГА/ПРОДУКТ
1. Клиентът използва интерфейса на Уебсайта, за да направи резервация на предлаганите от Монтис Спорт ЕООД продукти/услуги.
2. За да направи резервация, Клиентът е необходимо да изяви това, съобразно реда и условията, описани в настоящите Общи условия и съответната оферта, която е избрал да поръча:
– След избиране на една или повече услуги/продукти, предлагани на Уебсайта, при натискане на бутона „Резервирай“, Клиентът добавя същите в списъка си с услуги за покупка ( „количка” “Раница” “Куфар”).
– Добавените в списъка по предходната алинея услуги могат да бъдат потвърдени като Клиентът предоставя данни за ползвателите на резервацията и избере способ и момент на плащане на цената, след което потвърждава резервацията чрез интерфейса на електронния магазин.
– При извършването на резервацията Клиента извършва електронно изявление, че е съгласен с общите условия на, Монтис Спорт ЕООД както и с индивидуалните условия за конкретната сделка, които сам е прочел и одобрил.
3. Потвърждение на Резервацията:
– Резервацията се счита за направена с получаване от Клиента на номер на резервация от Монтис Спорт ЕООД чрез e-mail на посочения от Клиента e-mail адрес, както и като статус на резервацията в неговия профил.
– При липса на места или възможност за осъществяване на избраната от Клиента услуга, Монтис Спорт ЕООД си запазва правото да откаже резервацията, за което ще уведоми Клиента по подходящ начин. В такъв случай Монтис Спорт ЕООД има право да предостави информация на Клиента относно възможностите за замяната на желаните услуги.
– Резервацията се счита за окончателно потвърдена и договорът за продукт/услуга – сключен с всички последици на настоящите ОУ, когато е потвърдена от Монтис Спорт ЕООД с номер на резервация и е получено плащане на депозит от Клиента, съгласно размера му, определен в съответната оферта. В такива случаи, клиентът ще бъде подходящо уведомен, че резервацията е одобрена.
– Ако от момента на извършване на резервацията до момента на постъпване на депозита по сметките на Монтис Спорт ЕООД настъпят изменения в цените на резервираните услуги, Монтис Спорт ЕООД има правото да поиска от Клиента да му заплати разликата.
4. Клиентът декларира съгласието си Договорът за продукт/услуга, както и договорите за индивидуални услуги, заедно с всички други съпътстващи изявления да бъдат разменени и сключени по електронен път. В това число влизат:
– E-mail кореспонденция между Монтис Спорт ЕООД и Клиента на адреси:
• За Монтис Спорт ЕООД–kayakzone1@gmail.com
• За Клиента – това, което Клиентът е посочил в своя профил или като свои данни при резервация на съответната услуга;
5. Монтис Спорт ЕООД ще води кореспонденцията свързана с този договор с Клиента – страна по този договор, който поема задължението да уведомява третите лица, които се ползват от този договор, ако има такива.
– Клиентът – страна по този договор, декларира, че е упълномощен от третите лица – да ги запише за услугата/продукта по настоящия договор и да изрази съгласие за обработването на личните им данни тогава, когато е необходимо.
6. Независимо от горното, от Клиента може да бъде изискано да подпише оригинала на Договора за продукт/услуга и всякакви относими приложения, преди предоставяне на Услугите/Продуктите. Такива приложения могат да включват медицински декларации, застраховки, документи за освобождаване от отговорност и отказ от права, както и всякакви други документи, които Монтис Спорт ЕООД или приложимото законодателство може да изискват.

ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
1. Обявените цени на Уебсайта са в лева или, когато са във валута, е посочена тяхната левова равностойност.
2. В рамките на 1 работен ден след получаване на номер на резервацията Клиентът се задължава да заплати депозит за описаните в офертата и Договора услуги. В противен случай, Монтис Спорт ЕООД може да анулира резервацията и да не пази повече място.
– Остатъкът до пълната сума трябва да бъде внесен до 20 дни преди датата на първата услуга от резервацията, ако не е договорено друго. При неизпълнение на задължението на Клиента за заплащане на пълната сума в срок, договорът се счита за анулиран по негова вина.
– Размерът на депозита, на окончателното плащане и на другите вноски по договора, ако има такива, е определен в Офертата за съответната услуга и е част от Договора за продукт/услуга.
– При записване в последния момент цялата сума се заплаща в момента на резервацията. Това важи и за промени и неустойки по резервацията.
2. Плащането може да се извърши с кредитна или дебитна карта чрез разплащателна услуга на Уебсайта, чрез myPOS или по банков път на посочени сметки в лева или валута.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
1. При пътуване извън България, Клиентът се задължава да осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и Република България.
2. Необходими документи при задгранични пътувания:
– Валиден задграничен паспорт и медицинска застраховка за периода на пътуването, когато такава е предвидена като задължителна.
– За страните от ЕС, с които България е в безвизов режим е възможно пътуване с лична карта.
– За страните, с които България е във визов режим, може да бъде получена информация от съответните консулски служби.
– За деца под 18 години, пътуващи без някой от родителите си, се изисква нотариално заверено родителско разрешение (декларация) детето да напусне страната.
– Други документи, в зависимост от законодателството на страната/страните дестинация.
3. В случай, че Клиентът не представи или представи неправилно попълнена декларация или друг документ, в следствие на което не е допуснат да премине границата на България, Монтис Спорт ЕООД не забавя провеждането на програмата на останалата част от групата и не дължи неустойки на Клиента за не проведеното пътуване.
4. Клиентът се задължава да заплати в пълен обем и в установените срокове стойността на продуктите/услугите описани в Договора.
5. Клиентът се задължава да спазва законовия ред на страната, в която пътува, както и да напусне държавите, включени в пътуването в законово разрешени срокове, в противен случай, всички последици са за негова сметка и Монтис Спорт ЕООД не носи отговорност за разходите и формалностите, свързани с връщането му в България.
6. Клиентът, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.
7. Клиентът се задължава да се явява навреме на уточнените от водача сборни пунктове. Всички разходи, претърпени от Клиента, поради закъснение или неявяване са изцяло за негова сметка, независимо от причината за закъснението.
8. Монтис Спорт ЕООД се задължава да предостави в съответствие с условията на настоящите Общи условия и договора продукти/услуги, заплатени от Клиента.
– Монтис Спорт ЕООД не носи отговорност за услуги, които Клиентът е закупил индивидуално,
– Монтис Спорт ЕООД не носи отговорност и за вреди, които Клиентът е нанесъл на трети лица по време на пътуването.
– Монтис Спорт ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на програмата, когато това се дължи на причини, които не могат да му се вменят във вина. Включително и когато обекти от програмата не могат да бъдат посетени по независещи от Монтис Спорт ЕООД причини.
9. Монтис Спорт ЕООД е длъжен да окаже без необосновано забавяне подходящо съдействие на изпаднал в затруднение пътуващи по-специално, като:
– осигури полезна информация на пътуващия относно здравните услуги, местните власти и предоставянето на консулска помощ;
– окаже съдействие на пътуващия да осъществи междуселищни и/или международни комуникации и да намери алтернативни услуги.
Когато затруднението на пътуващия е причинено умишлено или поради небрежност от самия него, Монтис Спорт ЕООД може да изисква заплащането на разумна такса от пътуващия за оказаното съдействие.
10. В определени случаи Клиентът може да е задължен да има сключена застраховка “Медицински разходи при болест и злополука”, като тогава Монтис Спорт ЕООД oсигурява сключването на такава.
11. Всеки Клиент, който придружава непълнолетно лице, носи солидарна и лична отговорност за поведението и благосъстоянието на всички непълнолетни лица, пътуващи с него, за срока на съответната Услуга и изрично приема настоящите Общи условия и конкретните условия на дадена услуга от името на непълнолетния, включително всички присъщи рискове и ограничения на отговорността. Клиентът също поема цялата отговорност по надзора на непълнолетното лице, което придружава, като Монтис Спорт ЕООД и неговите служители и/или представители изрично не поемат никаква отговорност относно грижите, контрола и/или надзора.
12. При услуги Монтис Спорт ЕООД си запазва правото да анулира програмата на всеки Клиент, чието поведение нарушава подписания инструктаж за безопасност и причинява, стрес, вреди, гняв сред останалите Клиенти на програмата, има криминални прояви или причинява сериозни неудобства на служители на Монтис Спорт ЕООД или негови партньори, или по какъвто и да е друг начин с поведението си прави невъзможно безпрепятственото протичане на програмата. В такъв случай Монтис Спорт ЕООД не дължи обяснение и неустойки на виновното лице.

VII. АНУЛАЦИИ И ОТГОВОРНОСТ
1. Ако Клиентът е внесъл депозит, но не е извършил останалите плащания в определените срокове, посочени в договора, услугата/продуктът се смята за анулиран по вина на Клиента.
2. Монтис Спорт ЕООД може да отмени услуга, ако не е набран необходимият брой участници, посочени в офертата или ако отмяната се дължи на непреодолима сила / военни действия, терористични актове, стачки, епидемии, бедствия и др./
3. Когато услугата не може да бъде осъществено поради липса на достатъчно записани участници, Монтис Спорт ЕООД се задължава да уведоми записаните вече Клиенти, чрез лицата сключили договора в срок, както следва:
– 7 дни преди започването на изпълнението на услугата при програми и курсове с продължителност над 1 ден ;
– 48 часа преди започването на изпълнението на услугата – в случай на курсове с продължителност по-малка от два дни
4. В случаите по предходните 2 члена Монтис Спорт ЕООД не носи отговорност за изпълнението на договора като връща на Клиента всички платени суми, без тази част от тях за извършените невъзстановими разходи / невъзстановими депозити, платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и др./. Извършените невъззстановими разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.
5.Монтис Спорт ЕООД не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпълнение на договор за услуга и не дължи неустойки, ако причините за това се дължат на:
– Клиента, т.ч. неявяване от негова страна на определено за отпътуване място и време;
– Действия на трето лице, свързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
– Непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Монтис Спорт ЕООД и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им. За непреодолима сила или събитие се считат: забавяне на гранични пунктове, усложнена обстановка по пътищата вкл. стачки от страна на авиолинии, фериботни компании и други, всякакъв род проверки на гранични пунктове, проведени от контролните органи, отнемат време в повече от предвиденото, оказване на медицинска помощ на клиент и други изключителни обстоятелства. При тези случаи Монтис Спорт ЕООД и запазва право на промени в програмата и на действия според конкретната ситуация, без да дължи неустойки за това.
6. Отговорността на Монтис Спорт ЕООД за вреди, претърпени от Клиента вследствие на неизпълнение на договора за услуга се ограничава, както следва:
– Монтис Спорт ЕООД отговаря за вреди в максимален размер до 1 път стойността на услугата, изчислен за 1 услуга;
– когато отговорността на контрагентите на Монтис Спорт ЕООД за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услуги по договора, е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани в „Държавен вестник“ и влезли в сила за Република България, то и отговорността на Монтис Спорт ЕООД се ограничава в съответствие с разпоредбите на тези договори;
– ограничаването на отговорността на Монтис Спорт ЕООД не важи при претърпени телесна повреда или смърт, както и при неизпълнение поради умисъл или груба небрежност.
7. В случай на отказ от услуга или прекратяване на договора по вина на Клиента, и Монтис Спорт ЕООД възстановява платената сума за пътуването, като удържа таксите за отказ, които са посочени в офертата и включени в Договора за услуга.
8. В случай на отмяна на услугата и прекратяване на договора от страна на Монтис Спорт ЕООД, той възстановява платената сума за услугата, а ако отмяната е по причина, за която той отговаря, Монтис Спорт ЕООД допълнително изплаща следните неустойки:
– от деня следващ деня на подписване на договора до 60 календарни дни преди датата на първата услуга по пакета – 2 % от цената на услугата;
– от 59 до 30 календарни дни преди датата на първата услуга по пакета – 3 % от цената на услугата;
– от 29 до 14 календарни дни преди датата на първата услуга по пакета – 5% от цената на услугата;
– под 14 дни преди датата на първата услуга по пакета – 7% от цената услугата;

РЕКЛАМАЦИИ:
1. Монтис Спорт ЕООД носи отговорност за изпълнението на услугите, включени в договора, независимо от това, дали тези услуги се изпълняват от него, или от други доставчици.
2. Всички рекламации трябва да бъдат предявени на мястото на нарушението или без необосновано забавяне пред Монтис Спорт ЕООД или негов представител. Клиентът съставя протокол, в който се описват оплакванията му и те се предявяват на Монтис Спорт ЕООД
– В такива случаи Монтис Спорт ЕООД е длъжен да предприеме всички разумни мерки за констатиране и отстраняване на несъответствието между предоставената от него услуга и уговореното в Договора.
3. В случай, че Клиентът не е удовлетворен, Монтис Спорт ЕООД му предоставя възможност да потърси компенсация – чрез рекламация в писмена или устна форма до 14 дни от откриване на несъответствието.
– Клиентът следва да предостави на Монтис Спорт ЕООД писмена рекламация по образец (или устна, чрез писмено протоколиране на изявлението на Клиента от служител на Монтис Спорт ЕООД ), съставения констативен протокол, подписан от представител на Монтис Спорт ЕООД, екземпляр от договора и други документи, доказващи претенцията му по основание и размер.
3. Монтис Спорт ЕООД се задължава да отговори писмено в срок от 30 календарни дни след получаване на рекламацията.
4. В случай на отговорност на Монтис Спорт ЕООД за вреди, причинени от действията негов контрагент, Клиентът е длъжен да съдейства на Монтис Спорт ЕООД за предявяване на претенциите на Монтис Спорт ЕООД към контрагента.
– В такива случаи получените от Клиента компенсации от контрагента се приспадат от дължимото от Монтис Спорт ЕООД на това основание.
– Това правило се прилага и при отговорност за връщане на заплатени суми, когато Клиентът вече е получил такива от контрагент на Монтис Спорт ЕООД като компенсация за неизпълнената услуга, за която се дължи връщане на платени суми.
5. Монтис Спорт ЕООД не носи отговорност за вреди на Клиента, в следствие на несъответствия между договора и предоставената услуга, ако:
– Не е бил уведомен своевременно от Клиента;
– Е бил уведомен, но е отстранил несъответствието, преди да произтекат каквито и да е вреди за Клиента
– Отстраняването на несъответствието е било невъзможно
– Отстраняването на несъответствието е било свързано с непропорционално високи разходи предвид степента на несъответствието и стойността на засегнатите услуги
– Когато липсата на съответствие се дължи на клиента.

XII. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ
Настоящият договор може да бъде изменян, допълван или анулиран чрез допълнителни споразумения между страните или на основанията, предвидени в тези Общи условия (ОУ) и Българското законодателство.
2. Писмената форма се счита спазена както при традиционни писмени форми, така и при формите, предвидени за сключване на Договора за услуга по чл.IV.4. от тези ОУ
3. При спор между страните, Монтис Спорт ЕООД поема задължението да предприеме мерки за доброволно уреждане на спора, включително чрез възможности за рекламации, сигнали, жалби, петиции и други отправени от Клиента до него. Ако Клиентът не е удовлетворен от рекламацията, може да се обърне към следните институции за алтернативно разрешаване на спорове:
– Обща помирителна комисия към КЗП, адрес: гр. София 1000, пл. Славейков № 4А, тел. 02/ 9330 517, e-mail: adr.sofia@kzp.bg
– Електронната платформа на Европейската комисия за онлайн решаване на потребителски спорове, която е достъпна на следния адрес: http://ec.europa.eu/odr.
4. В случай, че страните не могат да разрешат възникнал спор помежду си по извънсъдебен ред, компетентен да се произнесе ще бъде компетентния български съд при приложение на съответните норми на българското право.

XIII. АВТОРСКИ ПРАВА И ДРУГИ ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Цялото съдържание на уебсайта, включително всички публикувани текстове, изображения, снимки, видео материали, статии, програмен код, са със запазени авторски права. Те принадлежат на Монтис Спорт ЕООД и се намират под защитата на Закона за авторското право и сродните му права. Копирането и използването им представлява грубо нарушение на правата на и на Монтис Спорт ЕООД императивните разпоредби на българското законодателство.
Клиентът няма право да копира, съхранява, обработва, публикува, разпространява в първоначален или преработен вид, както и да използва по какъвто и да е друг начин текстовете, изображенията или други части от съдържанието на уебсайта.
Клиентът няма право на достъп до програмния код на уебсайта и няма право да го копира или модифицира по какъвто и да е начин. Всеки опит на Клиента за достъп, копиране или промени в програмния код на платформата се считат за грубо нарушение на настоящите Общи условия и на правата на Монтис Спорт ЕООД
В случай на неизпълнение на горните условия, Монтис Спорт ЕООД има право незабавно да прекрати ползването на уебсайта от Клиента без уведомление, предизвестие или обезщетение, както и да иска обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи от действията на Клиента.
Клиентът се задължава да осигури съгласието на всички лица, на които е предоставил достъп до профила си, за спазване на авторските права и другите права на интелектуална собственост.
Търговската марка Каяк Зона и домейн kayak-zone.bg са собственост на Монтис Спорт ЕООД. Използването на тази търговска марка, домейн или име, пряко или косвено (като например, но не само чрез мета таговете и други техники за индексиране или търсене в интернет) без предварително писмено разрешение от Монтис Спорт ЕООД е забранено и се наказва според закона.
Забраните за нарушаване на авторските и другите права на интелектуална собственост на Монтис Спорт ЕООД са валидни за всички трети лица, като при нарушение Монтис Спорт ЕООД има право на обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи от действията на третите лица.